Bemiddelingsvoorwaarden

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

Bemiddelingsvoorwaarden Quadyck Real Estate BV te Kwadijk

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Quadyck Real Estate BV : Quadyck Real Estate BV te Kwadijk

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Quadyck Real Estate BV
een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen inzake woon of werkruimte.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening door Quadyck Real Estate BV en haar opdrachtgever van de overeenkomst.

2.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht o.a. geldige
identiteits- en inkomensgegevens aan Quadyck Real Estate BV te overleggen via huurcheck Nederland.

2.3 Alle door Quadyck Real Estate BV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.4 Indien opdrachtgever/kandidaat in aanmerking komt voor het betreffende object waarvoor een woon/werk vergunning is vereist, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever/kandidaat zelf.

Artikel 3: Administratiekosten/kosten van inschrijving

3.1 Een inschrijving voor een zoekopdracht bij Quadyck Real Estate BV is geheel kosten-loos. De kandidaat kan aan deze inschrijving geen rechten ontlenen en Quadyck Real Estate BV staat het vrij om informatie met de kandidaat te delen dan wel door te zetten aan een andere kandidaat.

3.1.1 Een opdrachtgever is courtage verschuldigd wanneer er een geslaagde transactie heeft plaatsgevonden.

3.2 Bij acceptatie van een woning en of bedrijfsruimte door opdrachtgever/kandidaat komt de inschrijving direct te vervallen.

3.3 Alle kosten die door Quadyck Real Estate BV worden gemaakt met betrekking tot het verhuren van objecten ( zoals bijv. advertentiekosten) komen voor rekening van opdrachtgever en pas na overleg.

3.4 Na overschrijding van de betalingstermijn met 10 werkdagen zal Quadyck Real Estate BV € 25,- administratiekosten in rekening brengen en de vordering automatisch ter incasso uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder. Alle daarmee gepaard gaande kosten zullen op opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 4: Werkzaamheden

4.1 De aanvang van de werkzaamheden door Quadyck Real Estate BV geschiedt na ondertekening van het aanvraagformulier en/of opdracht tot dienstverlening.

4.2 De werkzaamheden die door Quadyck Real Estate BV zullen worden verricht, houden o.a. het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur/verhuur en eventueel koop/verkoop in, het verzamelen van benodigde gegevens, het opstellen van de huurovereenkomst en de daadwerkelijke oplevering.

4.3 Bezichtigingen worden pas gestart na een compleet dossier (bij woningen)

Artikel 5: Betaling

5.1
Indien uit de bemiddeling door Quadyck Real Estate BV voor de opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan Quadyck Real Estate BV bemiddelingscourtage verschuldigd, ter hoogte gelijk aan één maand huur exclusief BTW, met een minimum van € 500,- excl. BTW (bij woningen) en 10% van de eerste jaarhuur exclusief BTW voor ander onroerend goed dan woningen.

5.2 Indien uit de bemiddeling door Quadyck Real Estate BV voor opdrachtgever een koopovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever een courtage verschuldigd (in overleg) van de koop/verkoopprijs.

5.3 De in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde bedragen zijn eenmalig aan Quadyck Real Estate BV verschuldigd en dienen bij ondertekening van de huur- of koopovereenkomst, op of uiterlijk tien dagen na acceptatie van het object aan Quadyck Real Estate BV te worden voldaan.

5.4 Eventuele gerechtelijke kosten e/o buitenrechtelijke kosten dan wel vertragingsrente zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van opdrachtgever komen.

5.5 Indien opdrachtgever e/o relaties van opdrachtgever op een adres gaan wonen, dat via Quadyck Real Estate BV is verkregen voor bemiddeling, is opdrachtgever/kandidaat bemiddelingscourtage aan Quadyck Real Estate BV verschuldigd.

5.6 Opdrachtgever/kandidaat kan de gehuurde ruimte pas betrekken als aan Quadyck Real Estate BV bemiddelingscourtage is betaald. (bij zoekopdrachten)

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Quadyck Real Estate BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het plegen van onrechtmatige daden e/o voor de wijze waarop een huurder en/of eigenaar/verhuurder na ondertekening van de overeenkomst zijn verplichtingen niet nakomt.
Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot eigenaar/verhuurder te wenden, tenzij deze er voor heeft verkozen het beheer uit te besteden aan Quadyck Real Estate BV.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer: 37128034


Bemiddelingsvoorwaarden downloadenAVG Verzoek  |  Privacy Statement  |  Bemiddelingsvoorwaarden  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Gedragscode BVVB  |  Klachtenprotocol klachtenprocedure Quadyck